ReadyPlanet.com
dot
ชมช็อปชิม "Thai Taste Expo 2018" ที่สวนนงนุชพัทยา

ชมช็อปชิม "Thai Taste Expo 2018" ณ สวนนงนุชพัทยา

พาเหรดทัพอาหารและสินค้าไทย คาดผู้ร่วมงานกว่าสามหมื่น

 

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

 

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บูธ อิ่มอร่อยกับอาหารไทยจากทั่วสารทิศ ตระการตากับสินค้าโอทอปคุณภาพดีจากไทยและลุ่มน้ำโขง บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย สินค้าท้องถิ่นพัทยา ฯลฯ เรียนรู้นวัตกรรมอาหาร เจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขาย

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ (สสว.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานใหญ่ “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คัดสรรร้านค้าผู้ประกอบการเครือข่ายทั่วประเทศออกบูธในงานกว่า 600 บูธบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร อิ่มอร่อยกับอาหารไทยจากทั่วทุกสารทิศตระการตากับสินค้าโอทอปคุณภาพดีจากลุ่มน้ำโขงและโอทอปไทย บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย การออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเมืองพัทยา ฯลฯ เรียนรู้นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เติมเต็มกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ โอกาสการเจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขาย เต็มอิ่มกับความบันเทิงมากมาย คาดคนร่วมงานกว่า 30,000 คน สร้างเงินสะพัดในงานกว่า 10 ล้านบาท ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจมากถึง100 ล้านบาท

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงาน Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย ว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างช่องทางการค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สถาบันอาหารจึงมีแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ เอสเอ็มอีแบงก์ บสย. รวมทั้งสวนนงนุช และเมืองพัทยา"

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

"ภายในงานมีผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมออกบูธกว่า 600 บูธ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่ บูธนิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารและวิชาการ, บูธผู้ประกอบการโครงการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย Authentic, บูธผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหาร รวมทั้งบริการ อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเวทีกิจกรรมเสวนา และความบันเทิงต่างๆ ส่วนพื้นที่ด้านหน้าจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน 750 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าของผู้สนับสนุน และการออกร้านของหน่วยงานท้องถิ่นเมืองพัทยาอีกด้วย"

Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย จัดที่สวนนงนุช เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ซึ่งจะเป็นการเปิดศักยภาพมุมมองใหม่ๆของจังหวัดชลบุรี ประตูการค้าภาคตะวันออก ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ โดยปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 16 ล้านคน หากสามารถดึงนักท่องเที่ยวดังกล่าวเข้ามาเยี่ยมชมงานได้ ก็จะเป็นการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประสบการณ์ไปสู่ตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง โดยคาดการณ์ว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 30,000 คน เป็นนักท่องเที่ยว 50% และคนในพื้นที่ 50% สามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าภายในงานประมาณ 10 ล้านบาท กระตุ้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

ายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการนำผู้ประกอบกาข้าร่วมงานดังกล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป รวมทั้งสร้างช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ไทยสามารถแข่งขันได้ และยังเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในภาคอีสาน 20 จังหวัด จำนวน 4,600 ราย  โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนได้นำผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเหล่านี้มาร่วมออกบูธในงาน Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทยรวม 80 บูธ ประกอบไปด้วยสินค้ากลุ่มอาหาร กลุ่มสมุนไพรที่มิใช่อาหาร กลุ่มของใช้และกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่มีความโดดเด่นแสดงถึงอัตลักษณ์ของภาคอีสานแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยหันมาชื่นชมและสนับสนุนสินค้าไทย หนุนให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็ง"

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่คัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธในงานจำนวน 320 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากผลผลิตในโครงการที่ สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอาหารมาตลอดระยะเวลา 2 ปี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า “สสว. เล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่มีจำนวน 106,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ (GDP) มูลค่า 295,000 ล้านบาทในปี 2559 จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและนำผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธจำนวนกว่า 320 ราย และขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนี้ที่รวบรวมสุดยอดอาหารและสินค้าไทยมารวมไว้ในแห่งเดียว ท่านจะได้เห็นไอเดียสร้างสรรค์ของ OTOP และ SMEs ไทยในการนำวัตถุดิบท้องที่ มาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้อย่างภาคภูมิ"

เชิญเที่ยวงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชมช็อปชิมร้านค้าทั่วประเทศกว่า 600 บู

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงาน "Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย" ระหว่างวันที่  19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage