ReadyPlanet.com
dot
"ม.บูรพา" จัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 17-18 ม.ค.56

ถวัลย์ ดัชนี, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ปรีชา เถาทอง, ประภัสสร เสวิกุล, ชาลี อินทรวิจิตร และศิลปินแห่งชาติกว่าสิบท่าน จัดคอร์สฝีกอบรม "ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นทะเลงาม" วันที่ 17-18 ม.ค.56 พร้อมเชิญชมนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และรับฟังการเสวนา ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ม.บูรพา นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชมนิทรรศการ การเสวนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเข้าร่วมฝึกอบรม "ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นทะเลงาม" กับศิลปินแห่งชาติ ด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ถ่ายภาพ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถามเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 038-102520-1, 02-986-5020-4

กำหนดการโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร
ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นทะเลงาม

(ที่มา : http://calendar.buu.ac.th/document/1355813348.pdf)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ผู้มีเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ สื่อมวลชน ลงทะเบียนพิธีเปิด

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. การขับขานบทเพลงในพิธีเปิด โดยนายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการและนิทรรศการ ตามลำดับดังนี้
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ
- นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
- นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวเปิดนิทรรศการ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ศิลป์ กวี คีตา” โดยศิลปินแห่งชาติ
ช่วงที่ ๑ “ขับขานบทเพลงบรรเลงศิลป์”
- ขับขานบทเพลง “ทะเลไม่เคยหลับ” โดยนายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
- บรรเลงศิลป์ โดย ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ, ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
ช่วงที่ ๒ “เพลงพื้นบ้านบันดาลศิลป์”
- ขับขานเพลงพื้นบ้าน โดย นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติ
- บันดาลศิลป์ โดย นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปินแห่งชาติ รองอธิบดี สวธ. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ น. การเสวนา หัวข้อ “ตัว ตน คนศิลป์ คือศิลปินแห่งชาติ” วิทยากรโดย
๑. ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
๒. ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดา ศิลปินแห่งชาติ
๔. นายอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ
๕. ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ
๖. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ
๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ
๘. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
๙. นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ
๑๐. นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ
๑๑. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ
๑๒. นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ศิลปินแห่งชาติ
๑๓. นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ
๑๔. นายสุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ
๑๕. นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ
๑๖. นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
๑๗. นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติ
๑๘. นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยค่ายวัฒนธรรมเยาวชนเข้าเรียนศิลปะ จำนวน ๖ ฐาน เพื่อเรียนรู้งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง
ฐานศิลปะ ๑ “สร้างสรรค์จิตรกรรมและสื่อผสม” วิทยากรโดย
๑. ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
๒. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ
๔. ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
๕. นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๒ “เทคนิคภาพพิมพ์” วิทยากรโดย
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดา ศิลปินแห่งชาติ
๒. ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๓ “เทคนิคประติมากรรม” วิทยากรโดย
๑. ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๔ “สร้างสรรค์ศิลปะผ่านเลนส์” วิทยากรโดย
๑. นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ
๓. นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฐานศิลปะ ๕ “วรรณศิลป์” วิทยากรโดย
๑. นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ
๓. นายสุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ
๔. นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๖ “ศิลปะการแสดง” วิทยากรโดย
๑. นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติ
๓. นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ
๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าฝึกอบรม

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยค่ายวัฒนธรรมเยาวชนเข้าเรียนศิลปะ (ต่อ)
ฐานศิลปะ ๑ “สร้างสรรค์จิตรกรรม” วิทยากรโดย
๑. ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
๒. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ
๔. ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
๕.. นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๒ “เทคนิคภาพพิมพ์และสื่อผสม” วิทยากรโดย
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดา ศิลปินแห่งชาติ
๒. ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๓ “เทคนิคประติมากรรม” วิทยากรโดย
๑. ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๔ “สร้างสรรค์ศิลปะผ่านเลนส์” วิทยากรโดย
๑. นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ
๓. นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฐานศิลปะ ๕ “วรรณศิลป์” วิทยากรโดย
๑. นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ
๔. นายสุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ
๕. นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ ๖ “ศิลปะการแสดง” วิทยากรโดย
๑. นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติ
๓. นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ
๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ผู้เข้าอบรมส่งผลงาน
- ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น
- พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลดีเด่น ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมฐานกิจกรรมโดยศิลปินแห่งชาติ
- พิธีปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นทะเลงาม

หมายเหตุ
- เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage