ReadyPlanet.com
dot
"ม.บูรพา" จัดเทศกาลกีตาร์ 30-31ส.ค.55

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเทศกาลกีตาร์และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2555 (Burapha’s Guitar Festival & Competition 2012) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีการประกวดแข่งขันกีตาร์คลาสสิก รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และ รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ, การสัมมนา-อบรมเชิงปฏิบัติการ และ คอนเสิร์ต ตามกำหนดการงานดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555
(การแข่งขันกีตาร์คลาสสิก รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และ รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ)

08.00 – 08.30 น. ผู้แข่งขันลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
09.15 น. เริ่มการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
(สัมมนา-อบรม, พิธีมอบรางวัล-การแสดงของผู้ชนะเลิศ, คอนเสิร์ตภาคค่ำ)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 10.30 น. สัมมนา เรื่อง “ความเข้าใจและวิธีการเล่นบทเพลงสำหรับกีตาร์”
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.15 น. สัมมนา เรื่อง “การเรียบเรียงเพลงสาหรับกีตาร์ในแต่ละยุคสมัย”
12.15 – 13.30 น. พักกลางวัน
13.30 – 15.00 น. สัมมนา เรื่อง “วิธีการฝึกซ้อมกีตาร์”
15.00 – 15.15 น. พัก
15.15 – 16.45 น. Presentation จากช่างทำกีตาร์ด้วยมือ นำทีมโดยช่างรักษ์ ชิงสกล และช่างกีตาร์ฝีมือชั้นนำ
16.45 – 17.30 น. พัก
17.30 – 18.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าชมคอนเสิร์ต
18.00 – 19.00 น. ประกาศผล และมอบรางวัลรุ่นยุวชน รุ่นเยาวชน และรุ่นทั่วไป และการแสดงของผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่น
19.00 - 21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต

โปรแกรมคอนเสิร์ต
19.00 - 21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต Part I
o คอนเสิร์ต Classical Guitar โดย อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
o คอนเสิร์ต Flamenco Guitar โดย อาจารย์ธนา สืบศิริ
o คอนเสิร์ต Classical Guitar โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์
20.00 – 20.15 น. พัก
20.15 – 21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต Part II
o คอนเสิร์ต Classical Guitar โดย อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
o คอนเสิร์ต Classical Guitar โดย อาจารย์ลีออง คูเดแล็ก
o คอนเสิร์ต วงจักจี้ Guitar Duo
o คอนเสิร์ต วงโคจร Guitar Quartet โดย
         - อาจารย์ยุทธศักดิ์ กาจรกิจบวร
         - อาจารย์ชวเจตน์ มาสกุลรัตน์
         - อาจารย์นลิน พ่วงความสุข
         - อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงศ์ประดิษฐ์

หมายเหตุ : ค่าบัตรในการสัมมนา, อบรมเชิงปฏิบัติการ และคอนเสิร์ต
การสัมมนา
   - ผู้ใหญ่ 300 บาท
   - นักเรียน-นักศึกษา (แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา) 100 บาท
   - ผู้เข้าแข่งขัน ฟรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ 500 บาท
คอนเสิร์ต
   - ผู้ใหญ่ 200 บาท
   - นักเรียน-นักศึกษา (แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา) 100 บาท
   - ผู้เข้าแข่งขัน ฟรี

ติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.facebook.com/BuraphaGuitar หรือโทรศัพท์สอบถาม 086-358-1493

เทศกาลกีตาร์และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2555 (Burapha’s Guitar Festival & Competition 2012) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาดนตรีและการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรด้านดนตรีและการแสดง ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติ มีเนื้อหารายวิชาหลักที่เป็นวิชาปฏิบัติที่เข้มข้น มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่าเสมอในทุกวิชาเอก การฝึกปฏิบัติงานจริงถือเป็นจุดเด่นที่สามารถสร้างเสริมศักยภาพให้นิสิตได้ทำงานในสภาพแวดล้อมจริง จำเป็นต้องใช้ทักษะในการวางแผนการทางาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดทำโครงงาน และโครงการต่างๆ จึงเป็นจุดสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือให้นิสิตได้ฝึกการทางานและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี

วิชาเอกดนตรีสากล เป็นหนึ่งในวิชาเอกของสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ที่มีการผลิตนิสิตในแขนงวิชาดนตรีคลาสสิก และแขนงวิชาดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส ออกสู่สาธารณะชนเพิ่มจานวนขึ้นทุกๆปี นิสิตทั้งสองแขนงวิชามีเครื่องมือเอกที่สำคัญทั้งเครื่องมือเอกเปียโน เครื่องลมต่างๆ เครื่องประกอบจังหวะประเภทกลอง ต่างๆ และเครื่องกีตาร์ เป็นต้น เครื่องมือเอกกีตาร์ เป็นเครื่องมือเอกที่นิยมประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงมาก และสามารถนำไปฝึกซ้อมในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกกว่าเครื่องมือทุกๆ ประเภท จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่มีผู้นิยมฝึกหัดเครื่องมือกีตาร์เป็นจำนวนมาก ทั้งในเยาวชนที่มีอายุน้อย รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา จะเห็นได้จากการจัดการแข่งขันกีตาร์ในรายการต่างๆ มากมาย

เนื่องจากสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน และด้านการปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น โดยเฉพาะการจัดทางานโครงการต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชนที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศนั้น จึงเป็นที่มาในการขอเสนอ จัดทำโครงการ “เทศกาลกีตาร์และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2555” (Burapha’s Guitar Festival & Competition 2012) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศได้มีเวทีในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดการสัมมนา และการแสดงคอนเสิร์ต ให้สาหรับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้อย่างหลากหลาย การจัดทำโครงการ “เทศกาลกีตาร์และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2555” จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชน ให้ได้รับความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยเน้นหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญสำหรับการส่งเสริมให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่เส้นทางศิลปินอาชีพต่อไปได้

รูปแบบกิจกรรม

เทศกาลกีตาร์และการแข่งขันฯ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1. การแข่งขันกีตาร์คลาสสิก ระดับยุวชน เยาวชน และบุคคลทั่วไป
1.1 รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
1.2 รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
1.3 รุ่นทั่วไป (ไม่จากัดอายุ)

2. การสัมมนา
- เรื่องความเข้าใจและวิธีการเล่นบทเพลงสำหรับกีตาร์
- เรื่องการเรียบเรียงเพลงสาหรับกีตาร์ในแต่ละยุคสมัย
- เรื่องวิธีการฝึกซ้อมกีตาร์

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเดี่ยวกับนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียง

4. การแสดงคอนเสิร์ตกีตาร์จากนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียง
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage