ReadyPlanet.com
dot
"ม.บูรพา" จัดแข่งกีตาร์คลาสสิก 3 รุ่น

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประกวดกีตาร์คลาสสิก รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และ รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. จัดการแข่งขัน, พิธีมอบรางวัล และการแสดงของผู้ชนะเลิศทั้ง 3 รุ่น ภายในงานเทศกาล Burapha’s Guitar Festival & Competition 2012 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุม หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก
โครงการเทศกาลกีตาร์และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2555
(Burapha’s Guitar Festival & Competition 2012)

1. กติกาการแข่งขัน

1.1 เวลาในการแข่งขัน เริ่มจับเวลาตั้งแต่ประกาศรายชื่อให้ขึ้นแข่งขัน
รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี 3 - 6 นาที
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี 4 - 8 นาที
รุ่นทั่วไป (ไม่จากัดอายุ) 6 - 10 นาที

1.2 บทเพลงที่ประพันธ์หรือเรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิก

1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องบรรเลงเพลงจากความจำเท่านั้น

1.4 ผู้สมัครสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 รุ่น เพลงที่ใช้บรรเลงในแต่ละรุ่นต้องไม่ซ้ำกัน

1.5 คำสั่งระงับการบรรเลงเพลงในขณะบรรเลงเพลงแข่งขัน และคำอนุญาตให้บรรเลงเพลงใหม่ในขณะแข่งขันของประธานกรรมการ ถือว่าเป็นความเห็นชอบสูงสุดของประธานคณะกรรมการที่ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้เข้าชมไม่สามารถโต้แย้งได้

1.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

2. การรับสมัคร

2.1 หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัคร
- สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการที่สามารถระบุวันเดือนปีเกิดได้
- โน้ตเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน
- เงินค่าสมัคร
รุ่นยุวชน 500 บาท
รุ่นเยาวชน 1,000 บาท
รุ่นทั่วไป 1,500 บาท
*** ในกรณีที่ขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน

2.2 วันสุดท้ายของการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.00 น.

2.3 การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัครผ่านทาง E-mail ส่งเอกสารได้ที่
buu_guitar@hotmail.co.th (พร้อมหลักฐานการโอนเงิน)
- ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 701-0-12964-6 ชื่อบัญชี นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ
- ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 699-2-02393-5 ชื่อบัญชี นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 871-2-08615-4 ชื่อบัญชี นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ
*** ยืนยันการสมัครเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงรายชื่อผู้สมัครผ่านทาง
http://www.facebook.com/BuraphaGuitar เท่านั้น หากส่งใบสมัครมาแล้วภายในสองวัน ไม่มีรายชื่อขึ้น กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี (ต้องเกิดก่อน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี (ต้องเกิดก่อน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2537)
รุ่นทั่วไป (ไม่จากัดอายุ)

4. รางวัลการแข่งขัน

รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รุ่นทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิเศษ กีตาร์คลาสสิกทำด้วยมือ โดยช่างกีตาร์ คุณรักษ์ ชิงสกล มูลค่า 80,000 บาท
*** เงื่อนไขของรางวัลพิเศษ คือ ผู้แข่งขันต้องได้รับคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน

5.1 Musical 40 คะแนน
5.2 Technique 20 คะแนน
5.3 Tone 20 คะแนน
5.4 Stage 20 คะแนน

6. รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 อาจารย์วิทยา วอสเบียน (ประธานคณะกรรมการ)
6.2 อาจารย์เอกราช เจริญนิตย์
6.3 อาจารย์สุวิทย์ กลิ่นสมิทธิ์
6.4 อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
6.5 อาจารย์ลีออง คูเดแล็ก
6.6 อาจารย์ธนา สืบศิริ
6.7 อาจารย์ยุทธศักดิ์ กาจรกิจบวร
6.8 อาจารย์ชวเจตน์ มาสกุลรัตน์
6.9 อาจารย์นลิน พ่วงความสุข
6.10 อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงศ์ประดิษฐ์
6.11 อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์

หมายเหตุ : ติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.facebook.com/BuraphaGuitar หรือโทรศัพท์สอบถาม 086-358-1493

กำหนดการการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก
เทศกาลกีตาร์และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2555
(Burapha’s Guitar Festival & Competition 2012)
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
ณ ห้องประชุม หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555
08.00 – 08.30 น. ผู้แข่งขันลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
09.15 น. เริ่มการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
18.00 – 19.00 น. ประกาศผล และมอบรางวัลรุ่นยุวชน รุ่นเยาวชน และรุ่นทั่วไป และการแสดงของผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่น

รางวัลพิเศษรุ่นทั่วไป กีตาร์คลาสสิกทำด้วยมือ โดยช่างกีตาร์ คุณรักษ์ ชิงสกล

รางวัลพิเศษรุ่นทั่วไป กีตาร์คลาสสิกทำด้วยมือ โดยช่างกีตาร์ คุณรักษ์ ชิงสกล

 
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage