ReadyPlanet.com
dot
ม.บูรพาจัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ" 16-18 ส.ค.55

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29" ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.55 ภายในงานพบกับนิทรรศการภาควิชาต่างๆ การแข่งขันการประกวดระดับนักเรียน และการทดสอบ Pre-SCI_BUU Test โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดในวันเสาร์ที่ 18 ส.ค.55 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี ชั้นสอง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29" ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.55

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 โดยพิธีเปิดและปิดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี ชั้นสอง ห้อง UAD-202 ตามกำหนดการดังนี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/sciweek)

15.00 - 15.15 น.
- แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด

15.15 - 15.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี เดินทางถึงพิธีการ
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ
- วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และแนะนำงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงานฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน

15.30 - 15.45 น.
- พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวด/การแข่งขัน
- พิธีมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

15.45 - 16.00 น.
- ประธานทำพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

16.00 น. เป็นต้นไป
- ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน
 
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ติดต่อสอบถาม 038-103161 (ฝ่ายเลขานุการ), 038-103157 (ฝ่ายการประกวด/การแข่งขัน), 038-103051 (ฝ่ายประกวดโครงงาน)

ภายในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29" จะพบกับกิจกรรมมากมาย ณ อาคารเรียนต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย อาคารสิรินธร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหาร, ฟิสิกส์, เคมี และโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ดาวน์โหลดแผนผังการจัดงานได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/sciweek/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57)

อาคารสิรินธร
- การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- นิทรรศการภาควิชาชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ
- นิทรรศการหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
- นิทรรศการและเสนอผลงานวิจัย
- นิทรรศการเทอดพระเกียรติ

ด้านนอกอาคารสิรินธร
- ประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม Pre-SCI_BUU Test

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- นิทรรศการภาควิชาชีววิทยา และจุลชีววิทยา
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (B-Magic)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

อาคารคณิตศาสตร์
- นิทรรศการภาควิชาคณิตศาสตร์

อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร
- นิทรรศการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- นิทรรศการภาควิชาวาริชศาสตร์

อาคารฟิสิกส์
- นิทรรศการภาควิชาฟิสิกส์
- การแข่งขัน Science Show

อาคารเคมี
- นิทรรศการภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29" ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.55

ความสำคัญและที่มาของ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดทูนพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของชาติไทยต่อชาวต่างประเทศ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อยกย่องสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” องค์ปฐมดำริสร้างไทยก้าวหน้าทันโลก และเพื่อกระตุ้นสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดีขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม พ.ศ.2527 โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดพลังสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดงานข้างต้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้นมีเป้าหมายสำคัญยิ่งที่จะส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยในการพัฒนาประเทศ และที่สำคัญคือ การสร้างทัศนคติแนวความคิดและสำนึกแก่ประชาชนของชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนากำลังคนของประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น และขยายกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้แพร่หลายกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในลักษณะกระจายกิจกรรมไปยังศูนย์ภูมิภาค พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกผลจากการจัดกิจกรรมของศูนย์ภูมิภาค เข้าสู่การจัดกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาประชากรไทยของประเทศให้มีความเข้าใจ ความตระหนักและลักษณะนิสัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2.2 เพื่อกระตุ้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์
2.4 เพื่อปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนวของความเป็นวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage