ReadyPlanet.com
dot
เลือก"ชลบุรี"นำร่องพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยว

กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกชลบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างระบบบริการแบบบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ CulturalMap@Chonburi (www.culturalmap.in.th) ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,000 จุด ข่าวสาร และกิจกรรม ในภาษาไทย จีน อังกฤษ และรัสเซีย

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างระบบบริการแบบบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และหัตถอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการจัดการความรู้ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม โดยได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง 3 ภาษาด้วยกัน ได้แก่ อังกฤษ จีน และรัสเซีย เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกจังหวัดชลบุรีให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาฐานข้อมูล เพราะชลบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทย และเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นพื้นที่เขตการค้าการลงทุน มีท่าเรือ และเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี นอกจากจะอยู่ตามแหล่งใหญ่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น พัทยา บางแสน หรือในบริเวณใกล้เคียงแล้ว จังหวัดชลบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ วัด ชุมชน และเมืองโบราณ

นายสามารถ เที่ยงพูนวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล่าสุดได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มพูนคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ข้อมลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยให้ต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจ อันจะนำไปสู่ความต้องการที่จะเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้วยตัวเอง นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

รองศาสตราจารย์ เชาว์ มณีวงษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หัวใจของวัฒนธรรมนั้น เป็นเรื่องยื่งใหญ่ของชาติ และต้องมีองค์ความรู้ และอีกเรื่องที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยบูรพามีบุคลากรมาก จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถคลิกเข้ามาดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของแต่ละจังหวัดได้ ซึ่งเป็นที่ยินดียิ่งที่แทบทุกจังหวัดของไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะเปิดประตูบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากทั้งในและต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมที่จะให้ความรู้ เพราะโครงการนี้นับเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กล่าวว่า โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ CulturalMap@Chonburihttp://www.culturalmap.in.th ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ โดยการเก็บข้อมูลภาพถ่าย ความสำคัญของสถานที่ พิกัดละติจูดและลองติจูดของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการศึกษาและรวบรวมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรม และการถ่ายทำสารคดีสั้นเพื่อนำเสนอประวัติและความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ วัด ชุมชน และเมืองโบราณ ซึ่งทั้งหมดได้ถูกรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้ว

ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,000 จุด ในภาษา ไทย จีน อังกฤษ และรัสเซีย โดยจะมีฐานข้อมูลเส้นทางวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัฒนธรรมทวารวดี และตำนานพระรถเมรี สารคดีสั้นเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมา ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 30 สารคดี ข่าวสาร และกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมถึงโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application) ที่ใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งจะเปิดตัวในอนาคต โดยผู้ดูแลโครงการนี้ คือ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของจังหวัดชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สุดท้ายตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรม ทิ้งท้ายด้วยว่า กระทรวงวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเริ่มที่จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรกนี้ จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และเป็นจังหวัดนำร่องที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยินดียิ่งที่แทบทุกจังหวัดของไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะเปิดประตูบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้คึกคัก สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้จำนวนมหาศาล
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage