ReadyPlanet.com
dot
"เทศบาลแสนสุข" จัดเลือกตั้ง ส.ท. 29เม.ย.55

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญไปสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ส.ท.) เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านอยู่ (บัตรหนึ่งใบ กาได้สองเบอร์) โดยพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนแสนสุข ชุมชนท้ายตลาด ชุมชนวัดกลางดอน ชุมชนหาดวอนนภา ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนมาบมะยม ชุมชนบางแสนบน (หรือผู้ที่มีที่อยู่ตั้งแต่ฝั่งแกแลคซี่ ไปตามถนนสุขุมวิท ถึงหมู่บ้านคาซาลูน่า และตั้งแต่แกแลคซี่ ไปทางถนนลงหาดบางแสนฝั่งซ้าย ถึงโรงแรมบางแสนรีสอร์ท ติดทะเล)

หน้าที่สำคัญของสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)

๑. ออกเทศบัญญัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล
๒. ตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
๓. ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณและกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด
๔. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติก่อนวันเลือกตั้ง

๑. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผลงาน นโยบาย คุณงามความดีของผู้สมัครและกลุ่มการเมือง
๒. เตรียมตัวให้พร้อม โดยตรวจสอบว่ามีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งไหน ต้องไปใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้งใด
๓. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันเลือกตั้ง

ใครคือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๑. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗)
๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกัน อันทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วไม่พบชื่อของตนหรือของสมาชิกในบ้าน หรือในบ้านของตนมีสมาชิกอื่นเพิ่มขึ้นมาโดยเจ้าของบ้านไม่ทราบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเจ้าบ้านแจ้งขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแสนสุข (ปลัดเทศบาล) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕)

หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งมีอะไรบ้าง

๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุสามารถใช้ลงคะแนนเลือกตั้งได้
๒. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
๓. ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย
๔. หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ
๕. บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑. ผู้ที่แจ้งเหตุได้ คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเจ้าบ้าน
๒. ต้องแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕)
๓. หากไม่ได้แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง ต้องแจ้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน – ๖ พฤษาคม ๒๕๕๕)
๔. การแจ้งเหตุต้องทำเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแสนสุข (ปลัดเทศบาล)

เหตุผลที่ใช้ในการแจ้งมีดังต่อไปนี้

๑. เจ็บป่วย
๒. มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ
๓. มีอายุเกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๔. ไม่อยู่ในภูมิลำเนา ในวันเลือกตั้ง

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง ทำให้เสียสิทธิดังนี้

๑. สิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๓. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
๔. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น
๕. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
๖. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

**** การเสียสิทธิเลือกตั้งนั้น จะได้สิทธิกลับคืนมาก็ต่อเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ก็ตาม ****

เครดิต : http://www.saensukcity.go.th
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage