ReadyPlanet.com
dot
คณะวิทย์ ม.บูรพา จัด"สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ" 17-19 ส.ค.54

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 28" วันที่ 17-19 ส.ค.54 ภายใต้คอนเซปต์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” เน้นศาสตร์ทางทะเลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องเปลือกหอย อัดแน่นด้วยกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ฯลฯ

 

ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2554” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันพุธที่ 17 - วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยได้มีการระดมผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรม รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียน ชุมชนในภาคตะวันออก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ชลบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

"มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาคนและประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เล็งเห็นว่า ควรสร้างความตื่นตัวทางวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการต่างๆ ให้สังคมและชุมชน รวมทั้งภาคการผลิตต่างๆ ให้รับทราบ สามารถนำไปคัดแปลงให้เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพของตนเองได้"

ด้าน ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดงานในปีนี้ ทุกกิจกรรมจะเน้นภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” และได้เน้นศาสตร์ทางทะเลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทรรศการเรื่อง เปลือกหอย และเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดงานและได้เข้าชมงานในทุกส่วน นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้ผู้เข้าชมงานร่วมสนุกกับ Science Passport ซึ่ง จะมีการประทับตราเมื่อผู้เข้าชมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น และนำมารับของที่ระลึกเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เก็บแทนความประทับใจจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ในปีนี้จะมีกิจกรรมมากมาย พร้อมทั้งทำพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และมีการประกวดการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย) การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ประถม) การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย) การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย) การแข่งขันโต้วาที (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับประถม, ม.ต้น) การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถม) การประกวดเรียงความ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย) และกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นิทรรศการจากภาควิชา นิทรรศการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การนำเสนอผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่ครูดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัดในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (B-MAGIC) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นเครื่องมือพื้นฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2554” จะมีขึ้นในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ด้านหลังอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 
เวลา 10.30 - 11.00 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เวลา 11.00 - 11.15 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์, พิธีมอบรางวัลครูดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคตะวันออก และพิธีมอบรางวับสำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ
 
เวลา 11.15 - 11.30 น. พิธีถวายพานพุมราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-3810-3010-11 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.sci.buu.ac.th และ www.sci.buu.ac.th/sciweek/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=69

รายละเอียดโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักการและเหตุผล :
 
ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายด้าน ทั้งภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ พลังงาน และเทคโนโลยี โดยทีผลผลิตที่ได้ยังมีปริมาณไม่สูง และการผลิตยังอาศัยทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคง ต้องใช้หลัก "ความพอเพียง" ที่มุ่งใช้ "ความมีเหตุผล" และพัฒนาด้วย "ฐานความรู้" ทั้งเทคโนโลยีจากภายนอกร่วมกับภูมิปัญญาที่สั่งสมภายในประเทศ โดยการปรับใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา มีความรู้ความสามารถตามสาขาที่ตนศึกษาอยู่เพื่อให้มีทักษะ มีความสามารถในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ รวมทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตภาคตะวันออกให้มีความเข้มแข็งต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาคนและประเทศ ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ที่นักเรียน นักศึกษา จะได้จากห้องเรียนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เล็งเห็นว่าควรสร้างความตื่นตัวทางวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการต่างๆ ให้สังคมและชุมชน รวมทั้งภาคการผลิตต่างๆ ให้รับทราบ สามารถนำไปคัดแปลงให้เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพของตน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออก
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นและรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในภาคตะวันออก เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระยะเวลาการจัดงาน : ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมการจัดงาน :

1. กิจกรรมตามประเพณี
1.1 พิธีถวายพานพุ่มสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
1.2 นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

2. กิจกรรมการประกวด/ การแข่งขัน
2.1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)
2.2 การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม)
2.3 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)
2.4 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)
2.5 การแข่งขันโต้วาที (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)
2.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)
2.7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับประถม, ม.ต้น)
2.8 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถม)
2.9 การประกวดเรียงความ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)

3. กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 การจัดนิทรรศการจากภาควิชา
3.2 การนำเสนอผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. การคัดเลือกครูดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ภาคตะวันออก
4.1 ระดับประถมศึกษา 2 รางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.2 ระดับ ม.ต้น 2 รางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.3 ระดับ ม.ปลาย 4 รางวัล ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย :

1. นักเรียนและครูผู้สอนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออก
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก
3. ประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออก
4. บุคลากรจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ความรู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัวไป ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
4. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมในการจัดโครงการมีประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
5. ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage