ReadyPlanet.com
dot
สอศ.รับลูกรัฐบาล เดินหน้าผลิตสายช่างรับEEC

สอศ.รับลูกนโยบายรัฐบาล

เดินหน้าผลิตกำลังคนอาชีวะ รองรับอีอีซี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัต  กรรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

ที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลง "ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564)" ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน ฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อนำไปใช้กำหนดเป้าหมายในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทให้ตรงตามความต้องการต่อไป โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัต  กรรม

 

การนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน ฯ โดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯ ผ่าน ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ซึ่งตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประสานงานหลักและศูนย์ประสานงานย่อยอีก 13 ศูนย์ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งแต่ละศูนย์มีความพร้อมของพื้นที่ ข้อมูลสารสนเทศ บุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์พร้อมดำเนินการในด้านต่าง ๆ 

ในงานแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แต่ละเขต ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ได้จัดแสดงนิทรรศการ เครื่องมือของแต่ละสาขาวิชา อาทิ 

สาขาช่างซ่อมอากาศยาน ประกอบด้วยชุดสาธิตการซ่อมอากาศยาน โมเดลเครื่องบิน ชุดอุปกรณ์ซ่อมอากาศยาน 

สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ประกอบด้วยชุดโมเดลระบบขนส่งทางราง ชุด Turn out ชุด Signaline วีดิทัศน์กระบวนการรถไฟฟ้า ชุดสัตหีบโมเดล วีดิทัศน์สัตหีบโมเดล 

สาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์ ประกอบด้วย ชุดสาธิตรถไฟฟ้ายานยนต์ ชุดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้ายานยนต์ 

สาขาวิชาตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) แขนกลอัจฉริยะ เครื่องมือวัดระบบ Laser เครื่องมือวัดระบบชิ้นส่วนอากาศยาน รถโมบายสี่ล้อแขนกลงานเชื่อม 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัต  กรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัต  กรรม

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน ฯ มีวิสัยทัศน์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีแผนการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมครูอาชีวศึกษา 4.0 ครูฝึกในสถานประกอบการและจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง Industrial 4.0 และพัฒนา Central Lab เป็นต้น 

โดยมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว การจัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการผลิตกำลังคนตามกรอบ New Engine of Growth และ EEC เป็นต้น

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯ มีเป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ปี 2560-2564 เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ดังนี้ หลักสูตรระยะสั้น 125,880 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 29,925 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 39,250 คน และปริญญาตรี 2,430 คน 


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัต  กรรม

ที่มาข้อมูล :

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
ห้องเรียนแสนสุข

"เทคนิคบางแสน" เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้น 19 วิชา
"มีนโป"ควง"อี.เทค" ขึ้นแท่น1-2 ยามาฮ่าโมโตชาลเลนจ์
ม.บูรพาแนะนิสิตใหม่ สามข้อทำแล้วมีความสุขCopyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage