ReadyPlanet.com
dot
Chonburi Run for the King (10 ส.ค.62) ระยะ 3K,10K

** อัพเดท : ย้ายวันวิ่งเป็น วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 **

เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CHONBURI RUN FOR THE KING 2019

ฟันรัน 3 กม. / มินิมาราธอน 10 กม. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่   11 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือออนไลน์ www.chonburi.go.th/cbrmarathon สอบถามรายละเอียด โทร. 0-3827-5034 และ 0-3827-9434 

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทางเว็บไซต์ www.chonburi.go.th แบนเนอร์ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. 0-3827-5034 และ 0-3827-9434 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.chonburi.go.th/cbrmarathon/

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "Chonburi Run for the King 2019" มีสองประเภทได้แก่ 1. FUN RUN เดินระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดเพศและอายุ และ 2. MINI MARATHON วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุ 12 - 29 ปี , รุ่นอายุ 20 - 29 , รุ่นอายุ 30 - 39 ปี , รุ่นอายุ 40 - 49 ปี และ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่   11 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

การรับเสื้อกิจกรรม "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019"

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อกิจกรรม "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" ฟรี จำนวน 8,000 คนแรก ที่ลงทะเบียน โดยผู้สมัครที่ลงทะเบียน จำนวน 8,000 คนแรก ให้มารับเสื้อพร้อมป้ายบิบ (BIB) ติดหน้าอก ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- กรณีมารับด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดรับเสื้อกิจกรรมฯ

- กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยให้ระบุข้อความดังนี้ "ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)... มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)...มารับเสื้อกิจกรรมฯ (แทน)

ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ลำดับที่ 8,001 เป็นต้นไป ให้มารับป้ายบิบ (BIB) ติดหน้าอก ในวันที่ 3 -4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือติดต่อรับที่กองอำนวยการในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00 เป็นต้นไป

รางวัลและเหรียญระลึก (เฉพาะกิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร)

ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ 1 - 3 (over all) แยกประเภท ชาย – หญิง จะได้รับโล่รางวัลและเหรียญ ที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะหมดสิทธิได้รับรางวัลในรุ่นอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ)

ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ 1 - 3 ของแต่ละรุ่นอายุ แยกประเภท ชาย – หญิง จะได้รับโล่รางวัล และเหรียญที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย จำนวน 1,000 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก ณ จุด FINISH (เส้นชัย)

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม FUN RUN เดินระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่   11 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


กำหนดการ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019"  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

05.00 น. ช่วงพิธีการ

05.30 น. ปล่อยตัวนักผู้ร่วมกิจกรรมวิ่ง 10 กิโลเมตร

06.00 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเดิน 3 กิโลเมตร

หมายเหตุ : การแต่งกาย เสื้อโทนสีเหลือง หรือเสื้อกิจกรรม "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019"

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่   11 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่   11 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "CHONBURI RUN FOR THE KING 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่   11 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
Sport Event

“Thailand Super Series 2020” ยกระดับ ลงสนามแข่งรถสูตรหนึ่งที่เวียดนาม
วิ่งบางแสน RMCS RUN 2020 (29 มี.ค.63) สามระยะ 21K/10.5K/5K
Thailand Super Series 2019 ส่งท้ายที่บุรีรัมย์ กับบทสรุป “ผู้ชนะประจำปี“ ทุกรุ่น
"GSC MiniMarathon" (8 มี.ค.63) เดินวิ่งการกุศล ม.บูรพา-หาดบางแสน
Thailand Super Series ทุกรุ่นลุ้นแชมป์แห่งปี ที่บุรีรัมย์ (25-27 ต.ค.62)
เต็มสปีดจากพัทยาสู่บุรีรัมย์ นัดตัดสินแชมป์ TSS 2019 ปลายตุลาคมนี้
"ฉลามชล RUN" (16 พ.ย.62) วิ่งยามเย็นระยะชิลๆ..ก่อนหนักหน่วงกับปาร์ตี้
ชลบุรีร่วมจัด "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล" (24 พ.ย.62) สี่ระยะ
รถมิตซูบิชิฯจัดวิ่ง 5K/10K (22 ก.ย.62) ที่บางพระ
“เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” (20-25 ส.ค.62) ที่บางละมุง
พระพรหม Charity Run (20 ต.ค.62) 5K,10K ที่ศรีราชา
พัทยามาราธอน (21 ก.ค.62) เปิดรับสมัครวิ่งอังคารนี้
แข่งรถ TSS ซิ่งเดือดบุรีรัมย์ สนามหน้าที่บางแสน
"โปรบิว" ลงป้องกันแชมป์ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์"
กอล์ฟหญิง "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์" (20-23 มิ.ย.62)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage