ReadyPlanet.com
dot
เที่ยว-ชม-ชิม-ช็อป Chonburi Fair 2010 ถึง14ธ.ค. หน้าศาลากลางจังหวัด article

จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสินค้า OTOP และของดีเมืองชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า Chonburi Fair 2010 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น ทุกวัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีการกำหนดลักษณะรูปแบบการจัดงานโดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ๆ คือ

กิจกรรมที่1 คือการสืบสานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งออกเป็นลานวิถีคนชล ลานภูมิปัญญาคนชล ลานสืบสานคนเมืองชล และลานสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน

กิจกรรมที่2 การสืบสานภูมิปัญญาชุมชนสู่ความเป็นสากล ได้แก่การเจรจาทางธุรกิจ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่กับกระบวนการผลิต จำนวน 360 บู๊ธ และการประกวด OTOP Packaging Contest 2009

กิจกรรมที่3 เป็นการสืบสานเอกลักษณ์ชุมชนกับเพลงลูกทุ่ง โดยการประกวด OTOP Singing Contest 2010

และยังเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ ของการส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการผลิตและการตลาด เป็นการบริหารเครือข่ายในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์ OTOP ยังเป็นการสร้างอัตตลักษณ์และเพิ่มรายได้ในแต่ละชุมชน ตลอดจนขันเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนต่อไป

นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “Chonburi Fair 2010” ครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี อันเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเป็นการสร้างรายได้ทางการตลาด ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี นิทรรศการผลงานการประกวด OTOP Packaging Contest 2010 นิทรรศการสุดยอด OTOP เด่นจังหวัดชลบุรี กิจกรรมมหกรรม OTOP 5 ดาว และการเจรจาธุรกิจ กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ชุมชนกับลูกทุ่งโดยประกวด OTOP Singing Contest 2010 ตลอดจน การบริการทางวิชาการ อาทิเช่น ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรจังหวัดชลบุรี มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างศาลหลักเมือง และการจำหน่ายของที่ระลึก Chonburi Games เป็นต้น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “Chonburi Fair 2010” เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมในงาน เป็นการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มาผสมผสานกัน จนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ชลบุรี โดยจังหวัด ได้รวบรวมนำเอาสิ่งดี ๆ ที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ OTOP มารวมกันไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้ทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้มาเยือนจังหวัดชลบุรี ได้มาเที่ยว ชม ชิม และช็อป อย่างสะดวก ด้วยราคายุติธรรม

อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชน ได้มีเวทีแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของลูกทุ่งไทย ที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นคนไทยไว้ ด้วยการประกวด OTOP Singing Contest 2010 ในปีนี้ กำหนดให้มีการแข่งขัน ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และประเภทอายุต่ำกว่า ๒๕ ปีโดยมีรางวัล เป็นเงินสดพร้อมโล่ ประเภทละ ๔ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชยได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ โดยกำหนดการแข่งขันที่เวทีแห่งนี้ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน และจะไปทำการตัดสินในวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๔ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนมาก ทำให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการทำงานเป็น TEAM ทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมนั้นก็คือ การประกวด OTOP PackagingContest 2010 ที่ได้ดำเนินการประกวด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ได้รับรางวัลการประกวด ได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่ ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อสักครู่นี้ ผมขอชื่นชมในความสามารถของเยาวชนผู้เข้าประกวด ตลอดจนคณะอาจารย์ทุกท่าน และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความสำคัญ ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

ที่มา : เว็บไซต์บูรพานิวส์ http://www.buraphanews.com
http://www.buraphanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6303&Itemid=1
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage