ReadyPlanet.com
dot
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์

ทีเส็บจับมือแปดพันธมิตรสถานศึกษาภาคตะวันออก 

เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับการเติบโตธุรกิจไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ เดินหน้าผลิตบุคลากรป้อนโครงการ EEC คาดอีกห้าปีข้างหน้าตลาดต้องการบุคลากรคุณภาพเกือบห้าแสนคน ตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาลย่านบางแสนสู่โรงพยาบาลต้นแบบในการดูแลผู้ป่วย

ที่ห้องประชุม Auditorium IC 203 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับแปดสถาบันการศึกษาชั้นนำภาคตะวันออก, คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเร่งสร้างบุคลากรไมซ์ รองรับการขยายตัวธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EEC และสร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก รองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า จากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทีเส็บให้ความสำคัญในการเร่งขยายการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) กระจายครอบคลุมไปยังแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเฉลี่ยธุรกิจไมซ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีกว่า 1 แสนล้านบาท

“เพื่อเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจไมซ์ไทย ขยายการเติบโตอย่างมีรากฐานมั่นคงและยั่งยืนด้วยมาตรฐานที่แข่งขันได้ในระดับโลก ทีเส็บจึงเร่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานธุรกิจไมซ์ไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั้นบัณฑิตไมซ์ สร้างคนไมซ์รุ่นใหม่ก้าวสู่ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรไมซ์ไทยสู่มืออาชีพระดับสากล รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ รวมถึงเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนำหลักสูตรไมซ์บรรจุในการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้นถึง 121 แห่ง และเปิดสาขาวิชาไมซ์แล้วกว่า 22 สถาบันทั่วประเทศ โดยสามารถผลิตนักศึกษาไมซ์จากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศแล้วเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน"

"จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประมาณการความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2562-2566 ระบุว่ามีความต้องการแรงงานในพื้นที่รวมทั้งสิ้นถึง 475,668 อัตรา โดยความต้องการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและไมซ์มีจำนวนถึง 16,920 อัตรา หรือคิดเป็น 4 % ของความต้องการแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

"ด้วยเหตุนี้ การลงนามความร่วมมือ โครงการ “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” ระหว่างทีเส็บกับสถาบันการศึกษาทั้งแปดแห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (มก.ศรีราชา), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.), มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรพ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ. ปราจีนบุรี), วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา (วดธพ.), วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (วอศ.) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (วทส.) นับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภูมิภาคที่ 5 นอกเหนือจากที่ทำมาแล้ว 4 แห่ง คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน"

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า "อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรไมซ์ในภาคตะวันออก คือ โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทีเส็บกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางคณะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งการริเริ่มวางแผนงาน เตรียมความพร้อมวางรากฐานการสร้างบุคลากรไมซ์ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การกระจายองค์ความรู้และรายได้ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างงาน สร้างมาตรฐาน และสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป"

"ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมจากการลงนามความร่วมมือใน “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” อาทิ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้กับอุตสาหกรรมไมซ์, โครงการยกระดับชุมชน พัฒนาสินค้า และเชื่อมผลผลิตสู่ตลาดไมซ์คุณภาพ, โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึกการดึงงาน (Bidding Workshop), โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Management Program) และการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ยุคใหม่สู่สมรรถนะทางปัญญาล้ำหน้าในวงการจัดประชุมให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม SME และนิทรรศการ รวมถึงโครงการเพิ่มบุคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพไมซ์ (Certified) ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และโครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ในภูมิภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพคนไมซ์ของประเทศไทย"

"ทีเส็บเชื่อมั่นว่า จากการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการลงนามความร่วมมือใน “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ในวันนี้ คาดว่าจะสร้างบุคลากรไมซ์ที่มีคุณภาพให้กับภาคตะวันออกในปี 2563 ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อปี สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์และความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พัฒนาเครือข่ายการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคอย่างชัดเจน และเกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ที่เอื้อประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้กับธุรกิจไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

ขณะที่ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เผยถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรไมซ์ทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้แสวงหาความร่วมมือในทุกด้าน รวมทั้งการจับมือร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเดินหน้าผลิตนิสิตแพทย์รองรับการเป็นศูนย์กลางการจัดการด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออก เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสังคม โดยสนับสนุนให้นิสิตได้ร่วมทำกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมภายนอก"

"ไม่เพียงเท่านั้นมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมใหม่ในโครงการ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา ก็ยังมีคณะที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงเชื่อว่าจะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน"

ด้าน ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บอกว่า "ในอีกห้าปีข้างหน้า ความต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการเกิดใหม่ของ 10 อุตสาหกรรมสำคัญในโครงการ EEC จะมีมากเกือบห้าแสนคน ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงต้องเร่งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เดินหน้าผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น" 

"โดยเฉพาะในอนาคต บางแสนจะถูกวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และมีเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว และการเป็นจุดศูนย์กลางในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ จึงต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล และทำให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่มีศักยภาพในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของ EEC ที่จะต้องแบกรับภาระด้านการดูแลผู้ป่วย และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแพทย์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆในภาคตะวันออก ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือในการเดินหน้าโครงการ EEC อย่างเป็นรูปธรรม"
ข่าวบางแสนสุข

งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"
"เซ็นทรัลชลบุรี" จัดงานเอาใจเอฟซี "พาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์"
ชมช็อปชิม "Thai Taste Expo 2018" ที่สวนนงนุชพัทยา
แข่งรถ TSS ปะทะความแรงเดือด “พีระ เซอร์กิต พัทยา”Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage