ReadyPlanet.com
dot
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์

ทีเส็บจับมือแปดพันธมิตรสถานศึกษาภาคตะวันออก 

เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับการเติบโตธุรกิจไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ เดินหน้าผลิตบุคลากรป้อนโครงการ EEC คาดอีกห้าปีข้างหน้าตลาดต้องการบุคลากรคุณภาพเกือบห้าแสนคน ตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาลย่านบางแสนสู่โรงพยาบาลต้นแบบในการดูแลผู้ป่วย

ที่ห้องประชุม Auditorium IC 203 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับแปดสถาบันการศึกษาชั้นนำภาคตะวันออก, คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเร่งสร้างบุคลากรไมซ์ รองรับการขยายตัวธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EEC และสร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก รองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า จากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทีเส็บให้ความสำคัญในการเร่งขยายการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) กระจายครอบคลุมไปยังแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเฉลี่ยธุรกิจไมซ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีกว่า 1 แสนล้านบาท

“เพื่อเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจไมซ์ไทย ขยายการเติบโตอย่างมีรากฐานมั่นคงและยั่งยืนด้วยมาตรฐานที่แข่งขันได้ในระดับโลก ทีเส็บจึงเร่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานธุรกิจไมซ์ไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั้นบัณฑิตไมซ์ สร้างคนไมซ์รุ่นใหม่ก้าวสู่ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรไมซ์ไทยสู่มืออาชีพระดับสากล รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ รวมถึงเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนำหลักสูตรไมซ์บรรจุในการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้นถึง 121 แห่ง และเปิดสาขาวิชาไมซ์แล้วกว่า 22 สถาบันทั่วประเทศ โดยสามารถผลิตนักศึกษาไมซ์จากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศแล้วเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน"

"จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประมาณการความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2562-2566 ระบุว่ามีความต้องการแรงงานในพื้นที่รวมทั้งสิ้นถึง 475,668 อัตรา โดยความต้องการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและไมซ์มีจำนวนถึง 16,920 อัตรา หรือคิดเป็น 4 % ของความต้องการแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

"ด้วยเหตุนี้ การลงนามความร่วมมือ โครงการ “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” ระหว่างทีเส็บกับสถาบันการศึกษาทั้งแปดแห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (มก.ศรีราชา), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.), มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรพ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ. ปราจีนบุรี), วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา (วดธพ.), วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (วอศ.) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (วทส.) นับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภูมิภาคที่ 5 นอกเหนือจากที่ทำมาแล้ว 4 แห่ง คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน"

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า "อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรไมซ์ในภาคตะวันออก คือ โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทีเส็บกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางคณะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งการริเริ่มวางแผนงาน เตรียมความพร้อมวางรากฐานการสร้างบุคลากรไมซ์ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การกระจายองค์ความรู้และรายได้ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างงาน สร้างมาตรฐาน และสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป"

"ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมจากการลงนามความร่วมมือใน “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” อาทิ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้กับอุตสาหกรรมไมซ์, โครงการยกระดับชุมชน พัฒนาสินค้า และเชื่อมผลผลิตสู่ตลาดไมซ์คุณภาพ, โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึกการดึงงาน (Bidding Workshop), โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Management Program) และการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ยุคใหม่สู่สมรรถนะทางปัญญาล้ำหน้าในวงการจัดประชุมให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม SME และนิทรรศการ รวมถึงโครงการเพิ่มบุคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพไมซ์ (Certified) ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และโครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ในภูมิภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพคนไมซ์ของประเทศไทย"

"ทีเส็บเชื่อมั่นว่า จากการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการลงนามความร่วมมือใน “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ในวันนี้ คาดว่าจะสร้างบุคลากรไมซ์ที่มีคุณภาพให้กับภาคตะวันออกในปี 2563 ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อปี สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์และความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พัฒนาเครือข่ายการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคอย่างชัดเจน และเกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ที่เอื้อประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้กับธุรกิจไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ จัดลงนามความร่วมมือร่วมแปดสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ฯ

ขณะที่ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เผยถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรไมซ์ทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้แสวงหาความร่วมมือในทุกด้าน รวมทั้งการจับมือร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเดินหน้าผลิตนิสิตแพทย์รองรับการเป็นศูนย์กลางการจัดการด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออก เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสังคม โดยสนับสนุนให้นิสิตได้ร่วมทำกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมภายนอก"

"ไม่เพียงเท่านั้นมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมใหม่ในโครงการ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา ก็ยังมีคณะที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงเชื่อว่าจะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน"

ด้าน ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บอกว่า "ในอีกห้าปีข้างหน้า ความต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการเกิดใหม่ของ 10 อุตสาหกรรมสำคัญในโครงการ EEC จะมีมากเกือบห้าแสนคน ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงต้องเร่งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เดินหน้าผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น" 

"โดยเฉพาะในอนาคต บางแสนจะถูกวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และมีเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว และการเป็นจุดศูนย์กลางในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ จึงต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล และทำให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่มีศักยภาพในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของ EEC ที่จะต้องแบกรับภาระด้านการดูแลผู้ป่วย และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแพทย์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆในภาคตะวันออก ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือในการเดินหน้าโครงการ EEC อย่างเป็นรูปธรรม"
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"
"เซ็นทรัลชลบุรี" จัดงานเอาใจเอฟซี "พาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage