ReadyPlanet.com
dot
สอศ.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ แข่งหุ่นยนต์อาชีวะ

สอศ.จัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี


สอศ.จัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา-หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน-งานอาชีพ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนผลงานให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ และนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และเปิดเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด และแสดงให้ประชาชนได้ร่วมชมผลงานด้วย

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดจากระดับจังหวัด และระดับภาค 5 ภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 ผลงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 11 ประเภท ประเภทละ 4 ผลงาน ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ และกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

ประเภทที่ 11  สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประกวดประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2561 ครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และมีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อในการเรียนสายวิชาชีพ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2.การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา กติกา ABU 3.การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย 4.การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 5.การแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกล เพื่อคนพิการ 6.การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ มาจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 25,000 ผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จนสามารถจดสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการส่งเสริม และพัฒนากว่า 100 ผลงาน และในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
EEC Outlook

สสว. ปลื้มงาน SME ONE FEST 2018 บูมซื้อขาย
Intelligent Warehouse รับEECพัฒนาคลังสินค้าอัจฉริยะ
ฟังฟรี! "ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล" ที่บางแสนเฮอริเทจ
สอศ.รุกพัฒนาพนง.ขับรถหัวลากป้อน EEC
"กาตาร์ แอร์เวย์ส" เปิดเที่ยวบินใหม่ โดฮา-พัทยา
iPlace แหลมฉบัง เปิดตัว "EEC Co-Working Space"
เรียนอาชีวะสายไหนดี..งานรอคนในอีอีซี
เด็กอาชีวะ อย่าพลาดเกาะกระแสอีอีซี
ปุจฉาจากชัชชาติ "ชลบุรีจะทำหามากินจากอีอีซีอย่างไร"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage