ReadyPlanet.com
dot


คอลัมน์ ท่องแดนพุทธภูมิบนเส้นทางพุทธประวัติ


สอศ.รุกพัฒนาพนง.ขับรถหัวลากป้อน EEC

สอศ.รุกพัฒนาพนง.ขับรถหัวลากป้อน EEC

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC โดยช่วงแรกมุ่งเป้าไปยังทหารปลดประจำการ ก่อนเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปในอนาคต

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงนามความร่วมมือ โครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ร่วมกันใน 8 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งมีความต้องการกำลังคนอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าท่าเรือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนกำลังคนด้านการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ โครงการนี้จึงสอดคล้องกับความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุนความต้องการกำลังคนด้านคนขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการขับรถ มีระเบียบวินัย มีมารยาท และที่สำคัญเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง เพื่อสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถให้มีความสามารถในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น และรองรับความต้องการในด้านกำลังคน สนับสนุนกำลังพลซึ่งเป็นทหารปลดประจำการให้มีทักษะวิชาชีพ และมีแหล่งงานรองรับที่ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนำร่องในการบูรณาการและการขยายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล และช่วยเหลือทหารกองหนุนและผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ สอศ.ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 8 แห่ง ที่เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนการพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มวลชนจิตอาสาประชารัฐกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งช่วยสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ความรู้ ทักษะ และความพร้อม ความเชื่อมั่น ให้กับครู นักศึกษา และพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป เลขาธิการ กอศ. กล่าวปิดท้าย

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

 

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสอศ.จะให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มวลชนจิตอาสาประชารัฐกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งจัดวิทยากรและครูฝึก เพื่ออบรมตามหลักสูตรของกรมการออกใบอนุญาตขับรถให้กับผู้ผ่านการอบรมของโครงการ และพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรของโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี จะให้ความร่วมมือในการรับผู้ผ่านการอบรมของโครงการเข้าทำงานกับหน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกของชมรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองประกอบการฝึกปฏิบัติและอื่นๆ ซึ่งทั้ง 8 หน่วยงาน จะตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนรวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC
 EEC Outlook

ฟังฟรี! "ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล" ที่บางแสนเฮอริเทจ
สอศ.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ แข่งหุ่นยนต์อาชีวะ
"กาตาร์ แอร์เวย์ส" เปิดเที่ยวบินใหม่ โดฮา-พัทยา
iPlace แหลมฉบัง เปิดตัว "EEC Co-Working Space"
เรียนอาชีวะสายไหนดี..งานรอคนในอีอีซี
เด็กอาชีวะ อย่าพลาดเกาะกระแสอีอีซี
ปุจฉาจากชัชชาติ "ชลบุรีจะทำหามากินจากอีอีซีอย่างไร"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage