ReadyPlanet.com
dot
สอศ.รุกพัฒนาพนง.ขับรถหัวลากป้อน EEC

สอศ.รุกพัฒนาพนง.ขับรถหัวลากป้อน EEC

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC โดยช่วงแรกมุ่งเป้าไปยังทหารปลดประจำการ ก่อนเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปในอนาคต

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงนามความร่วมมือ โครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ร่วมกันใน 8 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งมีความต้องการกำลังคนอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าท่าเรือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนกำลังคนด้านการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ โครงการนี้จึงสอดคล้องกับความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุนความต้องการกำลังคนด้านคนขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการขับรถ มีระเบียบวินัย มีมารยาท และที่สำคัญเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง เพื่อสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถให้มีความสามารถในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น และรองรับความต้องการในด้านกำลังคน สนับสนุนกำลังพลซึ่งเป็นทหารปลดประจำการให้มีทักษะวิชาชีพ และมีแหล่งงานรองรับที่ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนำร่องในการบูรณาการและการขยายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล และช่วยเหลือทหารกองหนุนและผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ สอศ.ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 8 แห่ง ที่เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนการพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มวลชนจิตอาสาประชารัฐกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งช่วยสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ความรู้ ทักษะ และความพร้อม ความเชื่อมั่น ให้กับครู นักศึกษา และพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป เลขาธิการ กอศ. กล่าวปิดท้าย

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC

 

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสอศ.จะให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มวลชนจิตอาสาประชารัฐกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งจัดวิทยากรและครูฝึก เพื่ออบรมตามหลักสูตรของกรมการออกใบอนุญาตขับรถให้กับผู้ผ่านการอบรมของโครงการ และพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรของโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี จะให้ความร่วมมือในการรับผู้ผ่านการอบรมของโครงการเข้าทำงานกับหน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกของชมรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองประกอบการฝึกปฏิบัติและอื่นๆ ซึ่งทั้ง 8 หน่วยงาน จะตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนรวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำ 8 หน่วยงานภาครัฐอกชน พลักดันโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ   ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง และยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถ เพื่อรองรับพื้นที่ EEC
 EEC Outlook

สสว. ปลื้มงาน SME ONE FEST 2018 บูมซื้อขาย
Intelligent Warehouse รับEECพัฒนาคลังสินค้าอัจฉริยะ
ฟังฟรี! "ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล" ที่บางแสนเฮอริเทจ
สอศ.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ แข่งหุ่นยนต์อาชีวะ
"กาตาร์ แอร์เวย์ส" เปิดเที่ยวบินใหม่ โดฮา-พัทยา
iPlace แหลมฉบัง เปิดตัว "EEC Co-Working Space"
เรียนอาชีวะสายไหนดี..งานรอคนในอีอีซี
เด็กอาชีวะ อย่าพลาดเกาะกระแสอีอีซี
ปุจฉาจากชัชชาติ "ชลบุรีจะทำหามากินจากอีอีซีอย่างไร"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage